สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
                             
ผลสอบจัด ป.5 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/57

ชั้น รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน รอบ คณิต (50) ไทย (50) วิทย์ (60) Eng (50) สังคมฯ(50) รวม(260) อันดับที่  
ป.5   531018   ด.ญ.ธัญญาสิริ   แตงทอง   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   531013   ด.ญ.นิรัชพร   ฉ่ำจิตรชื่น   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   531002   ด.ญ.ฐิตญา   ธนเจริญวัชร   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457002   ด.ช.วีรภัทร   ดุษฎีวจีวงศ์   พระมารดาฯ   3   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457069   ด.ญ.ศุภิสรา   โล่ห์ตระกูล   พระหฤทัยนนทบุรี   3   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457088   ด.ญ.ปิ่ณฑ์ปรากรม   เวียงจันทร์   กานดา   1   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457099   ด.ช.ณาคิน   พลไทย   สาธิตพัฒนา   2   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457102   ด.ญ.ภัทรดา   วนะชิวนาวิน   สาธิตพัฒนา   2   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   457107   ด.ญ.ภูษิตา   ฉัตรพัฒนกุล   สาธิต มศว.   2   0   0   0   0   0   0   127  
ป.5   531008   ด.ช.ธรณ์   วิทูรวงศ์   โสมาภานุสสรณ์   6   13   14   14   2   7   50   126  
ป.5   457100   ด.ญ.พนัสพร   วนมา   โชคชัย   1   4   11   18   4   24   61   125  
ป.5   531016   ด.ญ.มุทิตา   โตภาดี   โสมาภานุสสรณ์   6   14   22   25   5   33   99   90  
ป.5   457056   ด.ญ.รัตน์พิชา   ทวีโรจนสถิตย์   ถนอมพิศวิทยา   3   23   18   12   6   23   82   115  
ป.5   457073   ด.ช.กวินภพ   บุญมาเลิศ   ดลวิทยา   2   22   16   19   8   22   87   110  
ป.5   457019   ด.ช.ศรัณย์ภัทร   อมรรตัยกุล   สาธิตพัฒนา   1   12   13   26   9   17   77   116  
ป.5   457066   ด.ญ.ปัณฑา   ภิญญาวัธน์   แม่พระฟาติมา   1   18   18   31   9   32   108   73  
ป.5   457087   ด.ญ.แพรมาศ   อมัณตระกูล   ศิริกุลพิทยา   1   14   19   27   10   17   87   110  
ป.5   531020   ด.ช.วิศวชิต   ยมรัตน์   โสมาภานุสสรณ์   6   12   9   16   11   28   76   118  
ป.5   457049   ด.ช.กิตติธัช   วงศ์วาณิชย์ศิลป์   สาธิตพัฒนา   1   18   17   19   11   28   93   99  
ป.5   457090   ด.ญ.ชลิตา   เรืองวงษ์   พิบูลอุปถัมภ์   1   14   11   15   11   26   77   116  
ป.5   457098   ด.ช.จุลพยัพ   ผลศิรินาค   ไผทอุดมศึกษา   2   19   17   19   11   23   89   106  
ป.5   457011   ด.ช.ปฏิภาณ   หทัยอำไพกุล   อนุบาลวัดพิชัยสงคราม   3   21   12   26   12   23   94   98  
ป.5   457038   ด.ญ.ธิตยารักษ์   ประพฤติงาม   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   30   20   24   12   33   119   59  
ป.5   457059   ด.ช.พชรดนัย   คำนึง   กานดา   1   19   16   22   12   24   93   99  
ป.5   457063   ด.ช.สุรนันท์   ทองเจริญ   พระมารดาฯ   2   13   19   22   12   21   87   110  
ป.5   457068   ด.ญ.หทัยชนก   สุวรรณศรี   ถนอมพิศวิทยา   2   10   19   31   12   29   101   87  
ป.5   457078   ด.ช.ณภัทร   ศรีเกษม   ปราโมชวิทยารามอินทรา   3   11   13   11   12   18   65   124  
ป.5   457079   ด.ช.ปวเรศ   จิตตะรินย์   กานดา   1   17   20   19   12   20   88   107  
ป.5   457091   ด.ญ.หิรัณย์รดา   อัศวจุฑานนท์   ปัญจทรัพย์   2   28   19   25   12   24   108   73  
ป.5   531017   ด.ญ.สิริขวัญ   สุนทรถาวร   โสมาภานุสสรณ์   6   22   20   17   13   35   107   76  
ป.5   531007   ด.ช.ธิติ   ฉวีกุลมหันต์   โสมาภานุสสรณ์   6   29   20   17   13   33   112   64  
ป.5   531003   ด.ญ.รุจิรดา   จอกแก้ว   โสมาภานุสสรณ์   6   20   24   34   13   34   125   48  
ป.5   457048   ด.ช.มุทิตา   คำนันต์   โชคชัย   1   20   23   22   13   18   96   96  
ป.5   457105   ด.ช.ศุภกฤต   วุฒิเทียน   เพ็ญสมิทธิ์   3   17   14   22   13   22   88   107  
ป.5   457106   ด.ญ.ทอปัด   พลธนะวัฒน์   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   3   16   16   13   13   14   72   122  
ป.5   457012   ด.ช.พันธกานต์   พรมชาติ   ทรงวิทย์ศึกษา   1   19   18   19   14   32   102   85  
ป.5   457026   ด.ญ.จิดาภา   คำบันเทิง   สารสาสน์   1   15   15   17   14   24   85   113  
ป.5   457047   ด.ช.จณะวัฒน์   สิริเศรษฐภักดี   กานดา   1   25   29   28   14   28   124   50  
ป.5   457053   ด.ญ.กัญญาพัชร   เจนนุวัตร   โสมาภาฯ 4   1   25   22   31   14   25   117   60  
ป.5   457067   ด.ญ.ปิญชาน์   ภิญญาวัธน์   แม่พระฟาติมา   1   15   19   30   14   25   103   82  
ป.5   531019   ด.ช.ภูวเนตร   เกิดเนตร   โสมาภานุสสรณ์   6   12   22   25   15   16   90   105  
ป.5   457005   ด.ญ.จิตต์ศุภางค์   จริยพาณิชณ์   อำนวยพิทยา   3   20   13   28   15   27   103   82  
ป.5   457020   ด.ช.ชัญญาวีร์   สิงขรผล   พร้อมมิตร   1   19   11   13   15   18   76   118  
ป.5   457025   ด.ญจารวี   แฉล้มวารี   เกษมพิทยา   2   14   22   25   15   25   101   87  
ป.5   457035   ด.ช.พัชรพล   แสงมณี   อุดมศึกษา   2   14   21   17   15   25   92   101  
ป.5   457110   ด.ญ.พิมพ์ภัทรา   พิมพาภรณ์   กานดา   1   19   16   26   15   25   101   87  
ป.5   531021   ด.ญ.จณิตา   วงศ์จิรวัฒนกุล   โสมาภานุสสรณ์   6   21   17   28   16   32   114   63  
ป.5   457044   ด.ช.ศิริมงคล   แก้วสีทองคำ   IBS   1   26   17   22   16   29   110   71  
ป.5   457046   ด.ช.จักรพันธ์   พัชรกุลพัฒน์   กานดา   1   15   11   21   16   28   91   102  
ป.5   457092   ด.ช.ภูภิพัชน์   อัศวจุฑานนท์   ปัญจทรัพย์   2   27   20   22   16   24   109   72  
ป.5   531012   ด.ช.ภีมวัจน์   เลี้ยงบำรุง   โสมาภานุสสรณ์   6   12   16   14   17   25   84   114  
ป.5   531009   ด.ช.เพชรกุล   พุฒสกุล   โสมาภานุสสรณ์   6   16   13   9   17   16   71   123  
ป.5   457013   ด.ญ.ชาลิสา   สถานุพงษ์   โชคชัย   1   15   16   20   17   20   88   107  
ป.5   457018   ด.ช.จิรัฏฐ์   รื่นเจริญ   โชคชัย   2   31   17   20   17   20   105   78  
ป.5   457027   ด.ญ.โยษิตา   ชัยหาวงษ์   ถนอมพิศวิทยา   1   16   25   20   17   20   98   93  
ป.5   457028   ด.ญ.ชญาน์นันท์   สกุลไกรพีระ   พระมารดาฯ   1   9   21   24   17   28   99   90  
ป.5   457065   ด.ช.เตมีย์   เตมีศิลปิน   สองภาษาลาดพร้าว   2   25   10   11   17   13   76   118  
ป.5   457076   ด.ช.ศุภพล   ปลื้มใจ   พระมารดาฯ   3   19   24   18   18   32   111   67  
ป.5   457080   ด.ช.อัตสิทธิ์   อัมพรปัญญรักษ์   สายอักษร   1   17   16   22   18   22   95   97  
ป.5   457081   ด.ญ.ณัฐพร   ชาวโพธิ์สระ   สตรีวรนาถบางเขน   2   25   28   31   18   21   123   54  
ป.5   531010   ด.ญ.กัญญ์วรา   บางเพ็ญสิริ   โสมาภานุสสรณ์   6   28   24   29   19   26   126   43  
ป.5   457010   ด.ญ.เตชินี   กลิ่นสุวรรณ   ถนอมพิศวิทยา   3   21   23   21   19   21   105   78  
ป.5   457032   ด.ญ.ณัชชา   อำนาจธนากุล   พระมารดาฯ   1   16   16   27   19   13   91   102  
ป.5   457093   ด.ช.ศุภวิชญ์   บูรณะเศรณี   พระมารดาฯ   2   28   21   30   19   26   124   50  
ป.5   457096   ด.ญ.พรลภัส   กิตติวงศ์สกุล   อุดมศึกษา   3   20   24   27   19   33   123   54  
ป.5   531011   ด.ญ.ภาวิดา   อยู่พืช   โสมาภานุสสรณ์   6   23   20   24   20   10   97   95  
ป.5   457050   ด.ช.ชัณ   พรธาดาวิทย์   พระมารดาฯ   1   31   18   32   20   25   126   43  
ป.5   457062   ด.ช.วศิน   โปรเทียรณ์   ถนอมพิศวิทยา   1   21   17   20   20   29   107   76  
ป.5   457084   ด.ช.สิริภาคย์   มหาผล   พระราม ๙   1   20   17   22   20   23   102   85  
ป.5   531005   ด.ญ.ณัฐมน   ประภาษานนท์   โสมาภานุสสรณ์   6   13   8   20   21   12   74   121  
ป.5   457007   ด.ญ.ณัฏฐธิดา   เกตุเห่ง   ปัญจทรัพย์   1   16   21   18   21   29   105   78  
ป.5   457024   ด.ช.กรวิชญ์   วิริยะสัทธา   ถนอมพิศวิทยา   1   36   16   28   21   19   120   58  
ป.5   457089   ด.ช.ภาณุวิชญ์   พรหมจิตร   ถนอมพิศวิทยา   1   23   10   18   21   19   91   102  
ป.5   531014   ด.ช.นพรุจ   คงยืนยงวาณิชย์   โสมาภานุสสรณ์   6   21   15   22   22   24   104   81  
ป.5   457021   ด.ช.คมพิสิฐ   ภูคณเดชา   พระหฤทัยพัฒนเวศม์   2   20   12   10   22   34   98   93  
ป.5   457033   ด.ช.สุภณัฐ   นวลจันทร์   อุดมศึกษา   2   24   14   26   22   17   103   82  
ป.5   457037   ด.ญ.นันท์ณภัช   พสุนธาวิโรจน์   โชคชัยรังสิต   3   26   18   20   22   25   111   67  
ป.5   457060   ด.ช.จิรภัทร   ศรีสวัสดิ์   ถนอมพิศวิทยา   1   31   19   25   22   27   124   50  
ป.5   457031   ด.ญ.สิตา   อมตเวทย์   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   1   26   21   36   23   27   133   34  
ป.5   531015   ด.ช.รชต   ชูมณี   โสมาภานุสสรณ์   6   20   14   17   24   24   99   90  
ป.5   457057   ด.ช.ก้องภพ   ธรรมวาริน   สารสาสน์นิมิตใหม่   1   18   24   24   24   18   108   73  
ป.5   457095   ด.ญ.วันวิสา   หอมยิ่ง   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   1   26   24   23   25   24   122   56  
ป.5   531024   ด.ช.สุทธิพจน์   ลิ่วบุญญานันต์   โสมาภาฯ 2   6   18   12   31   26   25   112   64  
ป.5   457004   ด.ช.มนัสวิน   ศรีวรพรรณ์   สุขเจริญผล   1   29   14   17   26   26   112   64  
ป.5   457006   ด.ญ.ณัฏฐณิชา   เกตุเห่ง   ปัญจทรัพย์   1   20   22   24   26   24   116   62  
ป.5   457030   ด.ช.วิชญะ   มานะชัยชาญ   สิริเทพ   1   27   25   24   26   27   129   38  
ป.5   457103   ด.ญ.ชัชชญา   หรุ่นทะเล   พระราม ๙   2   22   26   22   26   32   128   41  
ป.5   531006   ด.ญ.ชาลิสา   แก้วหะรอด   โสมาภานุสสรณ์   6   30   28   28   27   33   146   22  
ป.5   457070   ด.ช.ติณณ์ภัทร   วิทยาพันธ์ประชา   อมาตยกุล   1   27   26   22   27   24   126   43  
ป.5   457109   ด.ช.ภูริ   ปิติรักษ์สกุล   พระยาประเสริฐ์ฯ   2   28   24   24   27   23   126   43  
ป.5   457054   ด.ญ.ธนพร   วิชัยกิจ   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   26   24   28   28   33   139   26  
ป.5   457041   ด.ญ.รมย์รัมภ์ภา   กุศลสวัสดิ์   ณ ดรุณ   1   19   25   34   29   19   126   43  
ป.5   457082   ด.ญ.นับพันรัก   ผูกพันธุ์   กานดา   1   20   17   29   29   26   121   57  
ป.5   457085   ด.ญ.จิรัญญา   ผกาภรณ์   อนุบาลพิบูลเวศม์   1   23   13   27   29   19   111   67  
ป.5   531022   ด.ญ.ลาภินี   เชิดชู   โสมาภานุสสรณ์   6   18   17   34   30   26   125   48  
ป.5   531004   ด.ญ.ญาณิศา   มหิทธิวาณิชชา   โสมาภานุสสรณ์   6   24   19   35   30   23   131   35  
ป.5   457022   ด.ช.พลกฤต   จันทรสุพิศ   อุดมศึกษา   1   27   24   14   30   34   129   38  
ป.5   457043   ด.ช.ธนพนธ์   ศิริผล   กานดา   1   20   23   36   30   30   139   26  
ป.5   457064   ด.ญ.วรันธร   วรยศอำไพ   พระมารดาฯ   1   28   22   27   30   28   135   31  
ป.5   531023   ด.ญ.มาระดี   เวหะชาติ   สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า   6   28   16   32   31   31   138   29  
ป.5   457009   ด.ช.พนธ์พลช   พันธ์พฤกษ์   แสงโสม   1   31   21   37   32   33   154   17  
ป.5   457036   ด.ญ.ศริยา   เส้งศักดิ์   โสมาภานุสรณ์   2   31   27   30   32   29   149   19  
ป.5   457108   ด.ช.กชภพ   อุไรรงค์   ปัญจทรัพย์   2   25   18   17   32   25   117   60  
ป.5   457052   ด.ช.ธรรมชาติ   เนตรสุวรรณ   สารสาสน์เอกตรา   1   26   19   24   33   22   124   50  
ป.5   457055   ด.ช.ปาณัท   เจริญกิจ   อนุบาลพิบูลย์เวศม์   1   19   25   25   33   25   127   42  
ป.5   457071   ด.ญ.กมลพร   ชำนาญชานันท์   อุดมศึกษา   1   34   25   29   33   33   154   17  
ป.5   457072   ด.ช.จิรายุ   เหมประสาทพร   สารสาสน์พิทยา   1   19   16   17   33   26   111   67  
ป.5   457077   ด.ญ.ภัทรสุดา   แซ่ลี   พร้อมมิตร   3   20   25   26   33   27   131   35  
ป.5   457086   ด.ญ.อัญชิสา   วิสาละ   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   38   34   35   34   37   178   4  
ป.5   457040   ด.ญ.แพรพิไล   วรรณา   ณ ดรุณ   1   18   26   30   35   20   129   38  
ป.5   457042   ด.ช.นิรุทธ์   สุทธิทศธรรม   พระมารดาฯ   1   31   24   37   35   35   162   13  
ป.5   457051   ด.ญ.ชาลิษา   กิ่มโสม   โชคชัย   1   40   33   34   35   33   175   8  
ป.5   457061   ด.ญ.พุทธชาด   เนตรสุวรรณ   สารสาสน์เอกตรา   1   28   12   34   35   29   138   29  
ป.5   457074   ด.ช.ภูมิวิศรา   ใจสมุทร   เอกบูรพาวิเทศศึกษา   1   27   21   36   35   28   147   20  
ป.5   457014   ด.ช.อภิวิชญ์   วิบูลย์วัฒน์   สารสาสน์   3   21   23   21   36   34   135   31  
ป.5   457015   ด.ญ.สรัลกร   สีหาพรม   ชินวร   3   30   17   27   36   37   147   20  
ป.5   457111   ด.ช.เป็นเอก   นนทสุวรรณ   สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่   3   30   22   30   36   27   145   24  
ป.5   457094   ด.ญ.กวินทรา   อภิพัฒน์วิศร์   สาธิตพัฒนา   1   26   19   30   36   34   145   24  
ป.5   457104   ด.ญ.เบญธาร   วงศ์ทิพย์ไพบูลย์   อรรถมิตร   2   25   22   28   37   27   139   26  
ป.5   457101   ด.ญ.ศุภนิดา   วิวัฒน์รุ่งเรืองดี   พร้อมมิตร   2   29   38   38   38   34   177   6  
ป.5   457001   ด.ช.พงศ์พิเชฐ   ราคชิต   พระมารดาฯ   3   36   27   32   39   33   167   12  
ป.5   531001   ด.ญ.นีรนารา   วาทีมงคลกาล   โสมาภานุสสรณ์   6   23   29   46   40   35   173   9  
ป.5   457016   ด.ช.ภพธรรม   แก้วศรี   พระมารดาฯ   3   30   20   27   40   29   146   22  
ป.5   457034   ด.ญ.ภวรัญชน์   เฉลิมแสนยากร   โสมาภานุสรณ์   2   39   30   34   40   33   176   7  
ป.5   457075   ด.ญ.ณัฐวรา   ทับล้อม   บางกอกทวิวิทย์   2   24   24   19   41   26   134   33  
ป.5   457097   ด.ช.นที   ตรีศุลรัตน์   RAIS   3   20   18   29   41   23   131   35  
ป.5   457003   ด.ช.พูนเพิ่ม   เกษหอม   อรรถมิตร   1   31   30   38   42   28   169   11  
ป.5   457017   ด.ช.พีรวัส   วงศ์ไชยรัตน์   ขุมทองวิทยา   3   36   29   38   42   35   180   3  
ป.5   457083   ด.ญ.สุพรรัตน์   วรดรเกียรติวรา   อนุบาลนครปฐม   3   32   27   36   42   35   172   10  
ป.5   457023   ด.ญ.กรณัญญ์   พัชรสุวกุล   อนุบาลพิบูลเวศม์   1   35   34   38   43   35   185   1  
ป.5   457029   ด.ญ.พนิตพิชชา   บุญมาเลิศ   เกษมพิทยา   3   34   27   32   43   22   158   15  
ป.5   457045   ด.ช.ณภัทร   กิตินันท์   BBS   1   27   24   36   43   31   161   14  
ป.5   457058   ด.ช.พิษณุ   ขันแข็ง   โสมาภานุสรณ์   1   29   24   30   43   30   156   16  
ป.5   457039   ด.ช.อดุลย์โรจน์   เศรษฐบุตร   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   33   28   38   45   34   178   4  
ป.5   457008   ด.ญ.อารยา   โรจน์พลาเสถียร   ถนอมพิศวิทยา   2   30   33   32   47   39   181   2