สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
                             
ผลสอบจัด ป.5 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2/56

ชั้น รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน รอบ คณิต (50) ไทย (50) วิทย์ (50) Eng (50) รวม(200) อันดับที่  
ป.5   256042   เด็กหญิงรมย์ธีรา   นิลฟู   พระยาประเสริฐ   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256035   เด็กชายธนทัต   ไพบูลย์พร   พระยาประเสริฐ   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256020   เด็กหญิงชาลิสา   วิทินวรการ   สารสาสน์ฯ ร่มเกล้า   521   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256007   เด็กชายบุณยสิทธิ์   สว่างโรจน์   อุดมศึกษา   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256005   เด็กชายชนกฤต   พฤกษ์ประทานกุล   พระมารดาฯ   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   531018   เด็กชายพรพิพัฒน์   ประคองศักดิ์   โสมาภาฯ 3   3   0   0   0   0   0   113  
ป.5   531009   เด็กชายณัฐธีร์   ลุนหวิทยานนท์   โสมาภาฯ 3   3   0   0   0   0   0   113  
ป.5   531004   เด็กชายวรนาถ   สิตประเสริฐนันทน์   โสมาภาฯ 3   3   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256109   เด็กหญิงสุภนิดา   เชาวนศิลป์   โชคชัย (ลาดพร้าว)   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256105   เด็กชายลิปนนท์   จันทร์โชติ   ศิริกุลพิทยา   512   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256104   เด็กชายดวิษ   อัตตาภิบาล   โชคชัย   512   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256100   รหัสว่าง       511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256095   เด็กชายธนภัทร   กิตินันท์   BBS   521   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256083   เด็กหญิงรัฐนันท์   รัตนโสภณ   สตรีวรนาถบางเขน   521   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256081   เด็กหญิงกันต์ลภัส   โตศุภฤกษ์มงคล   โสมาภานุสสรณ์   521   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256076   เด็กชายนันทกร   ตั้งเทียนทอง   ปัญจทรัพย์   512   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256069   เด็กหญิงสิริณี   วิภาพงษ์ศักดิ์   บ้านคลองบัว   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256068   เด็กชายเมศ   ติวัฒนาสุข   พระมารดาฯ   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256060   เด็กหญิงภิญญา   ภัทรภิญญา   สารสาสน์ฯ   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256056   เด็กหญิงรัญชิดา   สุคนธ์วิมลมาลย์   สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่   511   0   0   0   0   0   113  
ป.5   256103   เด็กชายพัชรพล   รักแก้ว   ถนอมพิศ   511   14   11   20   7   52   110  
ป.5   531014   เด็กชายนันทิดา   ปักเข็ม   โสมาภาฯ 3   3   13   21   17   9   60   101  
ป.5   256023   เด็กหญิงพิมพ์นิศา   คุรุวัชรพงศ์   พระมารดา   511   17   18   17   10   62   97  
ป.5   256075   เด็กชายบุรเศรษฐ์   กมลคุณากร   สารสาสน์ฯ สายไหม   512   25   23   24   10   82   73  
ป.5   256046   เด็กหญิงปภาวรินทร์   อาจณรงค์ฤทธิ์   อุดมศึกษา   511   21   14   18   12   65   94  
ป.5   256024   เด็กหญิงพิชญาภา   ศรีเผด็จ   โสมาภาฯ 2   511   10   22   37   12   81   75  
ป.5   531022   เด็กชายปานสูรย์   เหลืองทองคำ   โสมาภาฯ 3   3   19   16   27   12   74   85  
ป.5   531012   เด็กชายสรณ์พงศ์   พฤกษพิทักษ์   โสมาภาฯ 3   3   21   16   16   12   65   94  
ป.5   531010   เด็กหญิงจิดาภา   อู่อุดมยิ่ง   โสมาภาฯ 3   3   20   14   15   12   61   99  
ป.5   256101   เด็กชายจักรภัทร   สุขสวัสดิ์   สารสาสน์วิเทศฯ   511   9   9   5   12   35   112  
ป.5   256033   เด็กชายปุญญ์   ภิญญาวัธน์   เซนต์ดอมินิก   521   20   23   33   13   89   58  
ป.5   256017   เด็กหญิงกฤติมา   หวังทอง   อิกเราะห์สามัญศึกษา   521   18   18   17   13   66   93  
ป.5   256009   เด็กหญิงอรนลิน   อุปโยคิน   อุดมศึกษา   511   16   21   28   13   78   79  
ป.5   256008   เด็กชายธนภัทร   สมบัติจินดา   ไผทอุดมศึกษา   511   13   15   19   13   60   101  
ป.5   531005   เด็กหญิงภาทิศา   เตชธนพงศ์   โสมาภาฯ 3   3   12   24   25   13   74   85  
ป.5   531002   เด้กชายธนกร   บัวโพธิ์   โสมาภาฯ 3   3   19   25   29   13   86   67  
ป.5   256062   เด็กชายชลกฤษฎิ์   ลีพิทักษ์รัตน์   อุดมศึกษา   511   14   25   29   13   81   75  
ป.5   256059   เด็กชายณวิชญ์   โอชิตพงศ์   พระมารดาฯ   511   19   35   33   13   100   41  
ป.5   256054   เด็กหญิงชนม์ณกานต์   คงคาสวรรค์   พระมารดาฯ   511   8   18   16   13   55   107  
ป.5   256040   เด็กหญิงเกตนิภา   พรมสู   ประเทืองทิพย์วิทยา   511   18   23   18   14   73   87  
ป.5   256038   เด็กหญิงภัณภิชฌา   พนาถร   สาธิต มร.   511   20   24   21   14   79   77  
ป.5   256014   เด็กชายปฐวี   สุขะวัชภานนท์   โชคชัย   512   13   13   13   14   53   108  
ป.5   256011   เด็กหญิงทิภยาภรณ์   กัญจนกาญจน์   อุดมศึกษา   512   17   28   33   14   92   56  
ป.5   531020   เด็กชายมนัสนนท   พงศ์พยุหะ   โสมาภาฯ 3   3   16   12   15   14   57   106  
ป.5   531021   เด็กชายมนัสชนก   รัตนพันธ์   โสมาภาฯ 3   3   8   14   16   14   52   110  
ป.5   256106   เด็กหญิงณัฐวัชร์   พูสิทธิ์   สาธิตราม   511   18   17   22   14   71   88  
ป.5   256092   เด็กชายฐนัท   ธารารักษ์   กานดา   511   15   10   14   14   53   108  
ป.5   256053   เด็กหญิงจารุพิชญ์   เผ่าดี   พระยาประเสริฐ   512   13   18   14   14   59   104  
ป.5   256029   เด็กหญิงภัทรธิดา   ทองขันธ์   ถนอมพิศ   511   20   16   35   15   86   67  
ป.5   256021   เด็กหญิงปฏิภรณ์   ยอดเยี่ยม   พระยาประเสริฐ   521   19   25   29   15   88   61  
ป.5   531016   เด็กชายวิชยุม์   สืบวงษ์   โสมาภาฯ 3   3   17   18   18   15   68   91  
ป.5   531011   เด็กหญิงศรุตา   อาภารัตนวิสุทธิ์   โสมาภาฯ 3   3   20   22   25   15   82   73  
ป.5   256097   เด็กชายสิรภพ   ชาตะกูล   โชคชัย   511   12   20   23   15   70   90  
ป.5   256093   เด็กหญิงพิชญาภรณ์   ปรังแดง   ถนอมพิศ   511   14   25   23   15   77   80  
ป.5   256080   เด็กหญิงฐิตาภรณ์   บันทะวงศ์   ประชานิเวศน์   511   8   17   21   15   61   99  
ป.5   256071   เด็กหญิงอติกานต์   เกตุปาน   ฤทธิยะวรรณาลัย   511   10   14   21   15   60   101  
ป.5   256047   เด็กชายพรพจน์   สุขแสนทวีสุข   เซนต์ดอมินิก   511   15   20   24   16   75   83  
ป.5   256018   เด็กหญิงธัญวรัฒม์   กลีบแก้ว   อุดมศึกษา   511   20   10   13   16   59   104  
ป.5   256015   เด็กชายนพวินท์   วงศ์สวัสดิ์   โสมาภาฯ 3   521   32   28   37   16   113   26  
ป.5   531013   เด็กชายอภิชญา   วาดี   โสมาภาฯ 3   3   20   28   31   16   95   52  
ป.5   531003   เด็กชายชยุตม์   โชคสิริรุ่งเรือง   โสมาภาฯ 3   3   14   20   17   16   67   92  
ป.5   256098   เด็กชายกฤช   ปกนน้อย   โชคชัย   511   19   19   23   16   77   80  
ป.5   256084   เด็กหญิงพิชญาพร   เทพละออ   วัดบึงทองหลาง   521   23   31   27   16   97   48  
ป.5   256063   เด็กชายฐิติวัฒน์   เจียงประดิษฐ์   โสมาภาฯ 2   511   15   21   24   16   76   82  
ป.5   256050   เด็กหญิงวริศรา   ธรรมรักษา   ถนอมพิศวิทยา   511   14   17   28   16   75   83  
ป.5   256034   เด็กชายภูรี   ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์   ไผทอุดมศึกษา   512   14   26   32   17   89   58  
ป.5   256026   เด็กหญิงพิชญสินี   บุญรอด   จินดานุกูล   511   25   25   29   17   96   50  
ป.5   256025   เด็กหญิงวรดา   แจ้งทอง   ดลวิทยา   521   14   22   32   17   85   70  
ป.5   256022   เด็กหญิงกาญติมา   ชัยศิริพงศ์   ผ่องสุวรรณวิทยา   512   21   28   23   17   89   58  
ป.5   256094   เด็กหญิงณชชกร   สิทธิเจริญ   กานดา   511   11   25   32   17   85   70  
ป.5   256070   เด็กชายภราดร   วิทยาขจรเดช   ผ่องสุวรรณ   512   33   29   33   17   112   27  
ป.5   256066   เด็กชายพิตรพิบูล   เฉลิมรัตน์   พญาไท   511   14   17   17   17   65   94  
ป.5   256041   เด็กชายธนดล   หวังการ   อุดมศึกษา   511   13   27   36   18   94   53  
ป.5   256012   เด็กชายอริญพัชร   กีรติวานิชย์   ปัญจทรัพย์   512   24   16   34   18   92   56  
ป.5   531019   เด็กชายธนกฤต   เบญจพลกุล   โสมาภาฯ 3   3   19   12   13   18   62   97  
ป.5   531001   เด็กชายศรัณย์   โชติสุวรรณ์   โสมาภาฯ 3   3   13   31   34   18   96   50  
ป.5   256102   เด็กชายนิธิศ   เจริญใจ   เพ็ญสมิทธิ์   521   17   21   31   18   87   65  
ป.5   256099   เด็กชายนิพฐิพนธ์   อังอำนวยศิริ   บุญเจริญวิทยา   512   12   19   30   18   79   77  
ป.5   256086   เด็กหญิงกชกร   ชูเกียรติเภกิง   ทรงวิทย์ศึกษา   521   23   32   37   18   110   29  
ป.5   256091   เด็กชายธัชธรรม   สุกันยา   ถนอมพิศ   511   14   26   29   19   88   61  
ป.5   256067   เด็กหญิงฟ้าใส   ศุขรายชล   ฤทธิยะวรรณาลัย   511   15   18   19   19   71   88  
ป.5   256108   เด็กหญิงณัฐณิชา   มะดารักษ์   ถนอมพิศ   511   11   30   32   20   93   55  
ป.5   256043   เด็กหญิงเขมจิรา   สิงห์สม   โชคชัย   512   14   25   37   21   97   48  
ป.5   256001   เด็กหญิงรดา   ถาวรมั่นกิจการ   พระมารดา   521   10   29   28   21   88   61  
ป.5   256090   เด็กหญิงจิรัชยา   บุญมาก   บ.ม.ศ.   512   13   25   28   21   87   65  
ป.5   256089   เด็กหญิงแพรวา   ฤกษ์ชินบุตร   วัฒนาวิทยาลัย   512   16   25   32   21   94   53  
ป.5   256045   เด็กหญิงชยานันท์   ศิริผลา   สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่   512   17   24   35   22   98   46  
ป.5   256044   เด็กหญิงเขมรุจิ   สิงห์สม   โชคชัย   512   18   26   37   22   103   38  
ป.5   256028   เด็กชายธนโชติ   สิริพจนคุณ   อุดมศึกษา   511   25   26   30   22   103   38  
ป.5   531006   เด็กชายนันทิพัฒน์   คงบริรักษ์   โสมาภาฯ 3   3   22   23   33   22   100   41  
ป.5   256073   เด็กหญิงปทิตตา   เมตตาสัตย์   เลิศหล้า   511   24   25   28   22   99   44  
ป.5   256055   เด็กหญิงนภัค   ลิมป์รุ่งรัตนา   โชคชัยลาดพร้าว   511   20   32   30   22   104   35  
ป.5   531017   เด็กชายวรุตม์   ล้ำเลิศพงศ์พนา   โสมาภาฯ 3   3   29   31   36   23   119   20  
ป.5   256110   เด็กหญิงวศินี   ชัยสาด   สุขเจริญผล   521   22   25   30   23   100   41  
ป.5   256036   เด็กชายกิตติศักดิ์   เต็มไธสงค์   พระรามเก้า   511   19   24   21   24   88   61  
ป.5   256049   เด็กหญิงปณิชา   กมลเลิศภักดี   พระมารดาฯ   511   13   23   24   25   85   70  
ป.5   256013   เด็กชายเนติธร   ใจแผ้ว   โชคชัย   512   21   31   38   25   115   25  
ป.5   256082   เด็กหญิงธมล   เชิดเกียรติกุล   เขมะสิริอนุสสรณ์   521   29   39   36   25   129   10  
ป.5   256072   เด็กหญิงปันนา   ศรีทองดี   ถนอมพิศ   511   17   26   33   25   101   40  
ป.5   256051   เด็กชายธีรวิช   เกิดสำอางค์   อุดมศึกษา   511   18   28   33   25   104   35  
ป.5   256096   เด็กชายเมธิส   โพธิ์กิ่ง   ทรงวิทย์ศึกษา   511   23   24   36   26   109   30  
ป.5   256065   เด็กหญิงพัสวี   ศิริมัย   กานดา   511   32   25   36   26   119   20  
ป.5   256058   เด็กหญิงอาพิชญา   ล้วนแก้ว   นราธิปพิทยา   511   20   28   32   26   106   33  
ป.5   531007   เด็กหญิงพิชญา   ปฐมนีละ   โสมาภาฯ 3   3   34   36   32   27   129   10  
ป.5   256088   เด็กหญิงนันทัชพร   จันทรศิริ   บางกอกทวิมิตร   512   12   33   32   27   104   35  
ป.5   256085   เด็กหญิงณัฐมนทน์   เจริญโชคกิตติ   ศรีจิตรา   511   31   21   28   27   107   31  
ป.5   256077   เด็กชายปัณณวัฒน์   เหตานุรักษ์   เลิศหล้า   521   32   21   38   27   118   22  
ป.5   256057   เด็กหญิงปาลิดา   ขวดใส   กานดา   511   45   25   35   27   132   9  
ป.5   256004   เด็กชายวิชญ์วิสิฐ   โชติกิจสมบูรณ์   เซนต์ดอมินิก   521   20   25   26   28   99   44  
ป.5   256079   เด็กชายภูริภัทร   ทีฆเสนีย์   สันติสุขวิทยา   511   17   20   33   28   98   46  
ป.5   256074   เด็กหญิงปวริศา   สายหยุด   อุดมศึกษา   512   31   28   38   28   125   14  
ป.5   256006   เด็กชายกนก   เกียรติโชควิวัฒน์   พระมารดาฯ   511   26   25   27   29   107   31  
ป.5   256003   เด็กหญิงปัณท์ตะวัน   บัวสังข์   อุดมศึกษา   512   16   31   36   29   112   27  
ป.5   256002   เด็กหญิงนฎา   โชติยานันทวงศ์   พระมารดา   511   40   35   37   29   141   4  
ป.5   256039   เด็กชายชนาธิป   รอดบุญ   พระมารดาฯ   511   16   21   19   30   86   67  
ป.5   256037   เด็กหญิงสิริมาศ   คันศร   บ้านบางกะปิ   511   25   28   34   30   117   24  
ป.5   256019   เด็กชายรัชชานนท์   สาครรัตน์   สาธิตพัฒนา   511   34   26   35   30   125   14  
ป.5   531008   เด็กหญิงเปมิกา   ธนาสิทธานันท์   โสมาภาฯ 3   3   30   26   32   30   118   22  
ป.5   256032   เด็กหญิงภัณฑิรา   งามเจตนรมย์   ถนอมพิศวิทยา   511   22   29   38   31   120   17  
ป.5   256027   เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เกตุพงษ์พันธ์   โสมาภาพัฒนา   511   38   25   33   31   127   12  
ป.5   256064   เด็กชายสิริภพ   กระต่ายทอง   พระมารดาฯ   511   37   21   34   31   123   16  
ป.5   531015   เด็กหญิงปัณฑิตา   วิวัฒน์รุ่งเรืองดี   โสมาภาฯ 3   3   30   38   40   32   140   5  
ป.5   256048   เด็กชายสุทธิพัชร์   ยืนตระกูล   พระมารดาฯ   511   30   29   34   33   126   13  
ป.5   256016   เด็กชายนพวิชญ์   วงศ์สวัสดิ์   โสมาภาฯ 3   521   43   35   39   33   150   2  
ป.5   256010   เด็กหญิงปวริศา   ตัณฑ์ทูนเกียรติ   เลิศหล้า   511   22   28   37   33   120   17  
ป.5   256078   เด็กชายธีรวัฒน์   ชอบธรรมสกุล   สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่   512   28   30   29   33   120   17  
ป.5   256107   เด็กหญิงปรียนันท์   ชัยณรงค์โลกา   ถนอมพิศ   511   31   32   35   35   133   7  
ป.5   256087   เด็กหญิงอัสมา   แสงสุวรรณ   สาธิตรามคำแหง   521   18   32   21   35   106   33  
ป.5   256031   เด็กชายภาณุพงศ์   หอมยิ่ง   สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่   511   36   29   33   37   135   6  
ป.5   256061   เด็กชายอินทร์   วิศวจรรยา   โชคชัย   511   24   32   39   38   133   7  
ป.5   256030   เด็กชายจิรายุ   ชัยเสนา   สารสาสน์ฯ ร่มเกล้า   511   46   36   37   39   158   1  
ป.5   256052   เด็กชายจิรายุ   เล็กชลยุทธ   ไทยคริสเตียน   512   39   32   33   40   144   3