สถาบันกวดวิชา เอี่ยมจิตร์
หน้าแรกตารางเรียนวิธีชำระเงินตรวจผลสอบความสำเร็จเกี่ยวกับเรา
                             
ผลสอบจัด ป.5 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2/57

ชั้น รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน รอบ คณิต (50) ไทย (50) วิทย์ (60) สังคมฯ(50) อังกฤษ(50) รวม(260) อันดับที่  
ป.5   457036   ด.ญ.ศริยา   เส้งศักดิ์   โสมาภานุสรณ์   2   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457032   ด.ญ.ณัชชา   อำนาจธนากุล   พระมารดาฯ   1   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457021   ด.ช.คมพิสิฐ   ภูคณเดชา   พระหฤทัยพัฒนเวศม์   2   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457015   ด.ญ.สรัลกร   สีหาพรม   ชินวร   3   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457002   ด.ช.วีรภัทร   ดุษฎีวจีวงศ์   พระมารดาฯ   3   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457082   ด.ญ.นับพันรัก   ผูกพันธุ์   กานดา   1   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457099   ด.ช.ณาคิน   พลไทย   สาธิตพัฒนา   2   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457102   ด.ญ.ภัทรดา   วนะชิวนาวิน   สาธิตพัฒนา   2   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531001   ด.ญ.นีรนารา   วาทีมงคลกาล   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531002   ด.ญ.ฐิตญา   ธนเจริญวัชร   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531003   ด.ญ.รุจิรดา   จอกแก้ว   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531004   ด.ญ.ญาณิศา   มหิทธิวาณิชชา   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531005   ด.ญ.ณัฐมน   ประภาษานนท์   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531008   ด.ช.ธรณ์   วิทูรวงศ์   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531009   ด.ช.เพชรกุล   พุฒสกุล   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531010   ด.ญ.กัญญ์วรา   บางเพ็ญสิริ   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531013   ด.ญ.นิรัชพร   ฉ่ำจิตรชื่น   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531015   ด.ช.รชต   ชูมณี   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531018   ด.ญ.ธัญญาสิริ   แตงทอง   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531019   ด.ช.ภูวเนตร   เกิดเนตร   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531021   ด.ญ.จณิตา   วงศ์จิรวัฒนกุล   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   531022   ด.ญ.ลาภินี   เชิดชู   โสมาภานุสสรณ์   6   0   0   0   0   0   0   118  
ป.5   457020   ด.ช.ชัญญาวีร์   สิงขรผล   พร้อมมิตร   1   19   14   14   5   17   69   113  
ป.5   457110   ด.ญ.พิมพ์ภัทรา   พิมพาภรณ์   กานดา   1   21   12   24   7   6   70   112  
ป.5   457035   ด.ช.พัชรพล   แสงมณี   อุดมศึกษา   2   13   9   31   8   7   68   115  
ป.5   457019   ด.ช.ศรัณย์ภัทร   อมรรตัยกุล   สาธิตพัฒนา   1   14   15   27   8   18   82   104  
ป.5   457105   ด.ช.ศุภกฤต   วุฒิเทียน   เพ็ญสมิทธิ์   3   14   15   24   8   28   89   91  
ป.5   457030   ด.ช.วิชญะ   มานะชัยชาญ   สิริเทพ   1   19   17   40   9   12   97   85  
ป.5   457025   ด.ญจารวี   แฉล้มวารี   เกษมพิทยา   2   19   13   33   9   13   87   97  
ป.5   457089   ด.ช.ภาณุวิชญ์   พรหมจิตร   ถนอมพิศวิทยา   1   21   19   30   9   28   107   67  
ป.5   457057   ด.ช.ก้องภพ   ธรรมวาริน   สารสาสน์นิมิตใหม่   1   38   29   33   9   18   127   45  
ป.5   457026   ด.ญ.จิดาภา   คำบันเทิง   สารสาสน์   1   24   9   28   11   14   86   98  
ป.5   457013   ด.ญ.ชาลิสา   สถานุพงษ์   โชคชัย   1   10   9   18   11   9   57   117  
ป.5   457078   ด.ช.ณภัทร   ศรีเกษม   ปราโมชวิทยารามอินทรา   3   17   17   17   11   12   74   110  
ป.5   457097   ด.ช.นที   ตรีศุลรัตน์   RAIS   3   14   16   21   11   27   89   91  
ป.5   531014   ด.ช.นพรุจ   คงยืนยงวาณิชย์   โสมาภานุสสรณ์   6   27   12   16   11   15   81   105  
ป.5   457066   ด.ญ.ปัณฑา   ภิญญาวัธน์   แม่พระฟาติมา   1   24   24   36   11   22   117   54  
ป.5   457046   ด.ช.จักรพันธ์   พัชรกุลพัฒน์   กานดา   1   22   18   20   11   13   84   100  
ป.5   457012   ด.ช.พันธกานต์   พรมชาติ   ทรงวิทย์ศึกษา   1   22   15   26   12   18   93   88  
ป.5   457087   ด.ญ.แพรมาศ   อมัณตระกูล   ศิริกุลพิทยา   1   18   27   27   12   15   99   81  
ป.5   457103   ด.ญ.ชัชชญา   หรุ่นทะเล   พระราม ๙   2   15   28   28   12   25   108   65  
ป.5   457114   ด.ญ.ธมนวรรณ   อภิโชคทวีไพศาล   อรรถมิตร   2   38   29   45   12   25   149   25  
ป.5   457065   ด.ช.เตมีย์   เตมีศิลปิน   สองภาษาลาดพร้าว   2   19   15   19   12   14   79   108  
ป.5   457063   ด.ช.สุรนันท์   ทองเจริญ   พระมารดาฯ   2   16   11   18   12   10   67   116  
ป.5   457024   ด.ช.กรวิชญ์   วิริยะสัทธา   ถนอมพิศวิทยา   1   29   26   30   13   21   119   51  
ป.5   457006   ด.ญ.ณัฏฐณิชา   เกตุเห่ง   ปัญจทรัพย์   1   19   30   27   13   27   116   56  
ป.5   457092   ด.ช.ภูภิพัชน์   อัศวจุฑานนท์   ปัญจทรัพย์   2   24   23   27   13   16   103   73  
ป.5   457106   ด.ญ.ทอปัด   พลธนะวัฒน์   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   3   18   20   15   13   15   81   105  
ป.5   457074   ด.ช.ภูมิวิศรา   ใจสมุทร   เอกบูรพาวิเทศศึกษา   1   34   27   37   14   30   142   31  
ป.5   457079   ด.ช.ปวเรศ   จิตตะรินย์   กานดา   1   16   14   21   14   18   83   102  
ป.5   457084   ด.ช.สิริภาคย์   มหาผล   พระราม ๙   1   12   18   29   14   15   88   94  
ป.5   457090   ด.ญ.ชลิตา   เรืองวงษ์   พิบูลอุปถัมภ์   1   18   15   25   14   14   86   98  
ป.5   457098   ด.ช.จุลพยัพ   ผลศิรินาค   ไผทอุดมศึกษา   2   18   16   14   14   7   69   113  
ป.5   531012   ด.ช.ภีมวัจน์   เลี้ยงบำรุง   โสมาภานุสสรณ์   6   20   16   16   14   8   74   110  
ป.5   457060   ด.ช.จิรภัทร   ศรีสวัสดิ์   ถนอมพิศวิทยา   1   23   20   25   14   19   101   77  
ป.5   457052   ด.ช.ธรรมชาติ   เนตรสุวรรณ   สารสาสน์เอกตรา   1   33   29   36   14   35   147   26  
ป.5   457048   ด.ช.มุทิตา   คำนันต์   โชคชัย   1   19   28   26   14   19   106   71  
ป.5   457029   ด.ญ.พนิตพิชชา   บุญมาเลิศ   เกษมพิทยา   3   25   25   30   15   27   122   49  
ป.5   457005   ด.ญ.จิตต์ศุภางค์   จริยพาณิชณ์   อำนวยพิทยา   3   17   10   21   15   20   83   102  
ป.5   457072   ด.ช.จิรายุ   เหมประสาทพร   สารสาสน์พิทยา   1   19   16   34   15   19   103   73  
ป.5   457073   ด.ช.กวินภพ   บุญมาเลิศ   ดลวิทยา   2   27   17   31   15   13   103   73  
ป.5   457080   ด.ช.อัตสิทธิ์   อัมพรปัญญรักษ์   สายอักษร   1   14   22   31   15   11   93   88  
ป.5   457088   ด.ญ.ปิ่ณฑ์ปรากรม   เวียงจันทร์   กานดา   1   16   24   22   15   22   99   81  
ป.5   457107   ด.ญ.ภูษิตา   ฉัตรพัฒนกุล   สาธิต มศว.   2   16   19   25   15   23   98   84  
ป.5   531011   ด.ญ.ภาวิดา   อยู่พืช   โสมาภานุสสรณ์   6   18   20   22   15   14   89   91  
ป.5   531016   ด.ญ.มุทิตา   โตภาดี   โสมาภานุสสรณ์   6   18   14   25   15   16   88   94  
ป.5   531017   ด.ญ.สิริขวัญ   สุนทรถาวร   โสมาภานุสสรณ์   6   30   27   33   15   8   113   61  
ป.5   457067   ด.ญ.ปิญชาน์   ภิญญาวัธน์   แม่พระฟาติมา   1   25   22   20   15   19   101   77  
ป.5   457033   ด.ช.สุภณัฐ   นวลจันทร์   อุดมศึกษา   2   15   17   22   16   18   88   94  
ป.5   457085   ด.ญ.จิรัญญา   ผกาภรณ์   อนุบาลพิบูลเวศม์   1   24   20   36   16   33   129   42  
ป.5   457100   ด.ญ.พนัสพร   วนมา   โชคชัย   1   23   16   26   16   16   97   85  
ป.5   457059   ด.ช.พชรดนัย   คำนึง   กานดา   1   23   14   22   16   9   84   100  
ป.5   457055   ด.ช.ปาณัท   เจริญกิจ   อนุบาลพิบูลย์เวศม์   1   38   22   32   16   19   127   45  
ป.5   457044   ด.ช.ศิริมงคล   แก้วสีทองคำ   IBS   1   16   14   16   16   15   77   109  
ป.5   457027   ด.ญ.โยษิตา   ชัยหาวงษ์   ถนอมพิศวิทยา   1   12   27   24   17   16   96   87  
ป.5   457018   ด.ช.จิรัฏฐ์   รื่นเจริญ   โชคชัย   2   28   26   23   17   13   107   67  
ป.5   457070   ด.ช.ติณณ์ภัทร   วิทยาพันธ์ประชา   อมาตยกุล   1   33   25   46   17   24   145   30  
ป.5   457076   ด.ช.ศุภพล   ปลื้มใจ   พระมารดาฯ   3   20   27   31   17   14   109   64  
ป.5   457081   ด.ญ.ณัฐพร   ชาวโพธิ์สระ   สตรีวรนาถบางเขน   2   29   25   36   17   23   130   41  
ป.5   531020   ด.ช.วิศวชิต   ยมรัตน์   โสมาภานุสสรณ์   6   17   15   19   17   13   81   105  
ป.5   457069   ด.ญ.ศุภิสรา   โล่ห์ตระกูล   พระหฤทัยนนทบุรี   3   24   14   37   17   13   105   72  
ป.5   457056   ด.ญ.รัตน์พิชา   ทวีโรจนสถิตย์   ถนอมพิศวิทยา   3   29   18   23   17   20   107   67  
ป.5   457037   ด.ญ.นันท์ณภัช   พสุนธาวิโรจน์   โชคชัยรังสิต   3   21   21   25   18   30   115   57  
ป.5   457016   ด.ช.ภพธรรม   แก้วศรี   พระมารดาฯ   3   47   26   37   18   37   165   12  
ป.5   457011   ด.ช.ปฏิภาณ   หทัยอำไพกุล   อนุบาลวัดพิชัยสงคราม   3   17   20   31   18   16   102   76  
ป.5   457096   ด.ญ.พรลภัส   กิตติวงศ์สกุล   อุดมศึกษา   3   39   10   32   18   15   114   59  
ป.5   457062   ด.ช.วศิน   โปรเทียรณ์   ถนอมพิศวิทยา   1   22   28   27   18   22   117   54  
ป.5   457053   ด.ญ.กัญญาพัชร   เจนนุวัตร   โสมาภาฯ 4   1   18   15   31   18   18   100   79  
ป.5   457004   ด.ช.มนัสวิน   ศรีวรพรรณ์   สุขเจริญผล   1   26   13   24   19   33   115   57  
ป.5   457075   ด.ญ.ณัฐวรา   ทับล้อม   บางกอกทวิวิทย์   2   13   21   33   19   32   118   52  
ป.5   457108   ด.ช.กชภพ   อุไรรงค์   ปัญจทรัพย์   2   42   25   34   19   27   147   26  
ป.5   457113   ด.ญ.ญานีนาถ   พงษ์สุระ   พระยาประเสริฐฯ   3   18   23   26   19   13   99   81  
ป.5   457047   ด.ช.จณะวัฒน์   สิริเศรษฐภักดี   กานดา   1   28   24   35   19   14   120   50  
ป.5   457041   ด.ญ.รมย์รัมภ์ภา   กุศลสวัสดิ์   ณ ดรุณ   1   18   18   32   20   26   114   59  
ป.5   457028   ด.ญ.ชญาน์นันท์   สกุลไกรพีระ   พระมารดาฯ   1   18   22   30   20   18   108   65  
ป.5   457104   ด.ญ.เบญธาร   วงศ์ทิพย์ไพบูลย์   อรรถมิตร   2   28   30   34   21   34   147   26  
ป.5   457111   ด.ช.เป็นเอก   นนทสุวรรณ   สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่   3   27   27   37   21   38   150   24  
ป.5   531024   ด.ช.สุทธิพจน์   ลิ่วบุญญานันต์   โสมาภาฯ 2   6   18   14   20   21   19   92   90  
ป.5   457058   ด.ช.พิษณุ   ขันแข็ง   โสมาภานุสรณ์   1   42   37   39   21   36   175   7  
ป.5   457049   ด.ช.กิตติธัช   วงศ์วาณิชย์ศิลป์   สาธิตพัฒนา   1   22   17   21   21   19   100   79  
ป.5   457014   ด.ช.อภิวิชญ์   วิบูลย์วัฒน์   สารสาสน์   3   26   30   43   22   34   155   18  
ป.5   457007   ด.ญ.ณัฏฐธิดา   เกตุเห่ง   ปัญจทรัพย์   1   19   18   24   22   27   110   63  
ป.5   457091   ด.ญ.หิรัณย์รดา   อัศวจุฑานนท์   ปัญจทรัพย์   2   28   28   35   22   26   139   33  
ป.5   457064   ด.ญ.วรันธร   วรยศอำไพ   พระมารดาฯ   1   26   18   31   22   21   118   52  
ป.5   457071   ด.ญ.กมลพร   ชำนาญชานันท์   อุดมศึกษา   1   42   30   38   23   28   161   15  
ป.5   457086   ด.ญ.อัญชิสา   วิสาละ   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   46   37   36   23   26   168   9  
ป.5   457093   ด.ช.ศุภวิชญ์   บูรณะเศรณี   พระมารดาฯ   2   32   21   36   23   25   137   39  
ป.5   457054   ด.ญ.ธนพร   วิชัยกิจ   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   29   31   32   23   23   138   36  
ป.5   457038   ด.ญ.ธิตยารักษ์   ประพฤติงาม   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   27   32   31   24   32   146   29  
ป.5   457017   ด.ช.พีรวัส   วงศ์ไชยรัตน์   ขุมทองวิทยา   3   41   30   44   24   41   180   3  
ป.5   457009   ด.ช.พนธ์พลช   พันธ์พฤกษ์   แสงโสม   1   36   25   42   24   27   154   19  
ป.5   457077   ด.ญ.ภัทรสุดา   แซ่ลี   พร้อมมิตร   3   20   30   28   24   22   124   48  
ป.5   531023   ด.ญ.มาระดี   เวหะชาติ   สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า   6   22   33   36   24   27   142   31  
ป.5   457068   ด.ญ.หทัยชนก   สุวรรณศรี   ถนอมพิศวิทยา   2   13   18   36   24   16   107   67  
ป.5   457061   ด.ญ.พุทธชาด   เนตรสุวรรณ   สารสาสน์เอกตรา   1   27   24   37   24   25   137   39  
ป.5   457040   ด.ญ.แพรพิไล   วรรณา   ณ ดรุณ   1   18   26   34   25   26   129   42  
ป.5   457010   ด.ญ.เตชินี   กลิ่นสุวรรณ   ถนอมพิศวิทยา   3   17   20   26   25   23   111   62  
ป.5   457003   ด.ช.พูนเพิ่ม   เกษหอม   อรรถมิตร   1   47   28   42   25   35   177   4  
ป.5   457001   ด.ช.พงศ์พิเชฐ   ราคชิต   พระมารดาฯ   3   33   26   47   25   42   173   8  
ป.5   457095   ด.ญ.วันวิสา   หอมยิ่ง   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   1   22   24   37   25   30   138   36  
ป.5   457109   ด.ช.ภูริ   ปิติรักษ์สกุล   พระยาประเสริฐฯ   2   20   23   40   25   20   128   44  
ป.5   457112   ด.ช.ปณิธิ   มักเที่ยงตรง   เอกบูรพาวิเทศศึกษา   2   46   39   41   25   40   191   1  
ป.5   531006   ด.ญ.ชาลิสา   แก้วหะรอด   โสมาภานุสสรณ์   6   23   22   36   25   20   126   47  
ป.5   457023   ด.ญ.กรณัญญ์   พัชรสุวกุล   อนุบาลพิบูลเวศม์   1   31   37   48   26   35   177   4  
ป.5   457115   ด.ญ.ปุญญวีร์   ทองมาลา   อรรถมิตร   1   44   39   40   26   36   185   2  
ป.5   457050   ด.ช.ชัณ   พรธาดาวิทย์   พระมารดาฯ   1   33   33   34   26   25   151   23  
ป.5   457042   ด.ช.นิรุทธ์   สุทธิทศธรรม   พระมารดาฯ   1   33   34   34   26   25   152   22  
ป.5   457039   ด.ช.อดุลย์โรจน์   เศรษฐบุตร   เศรษฐบุตรอุปถัมภ์   1   35   25   43   27   35   165   12  
ป.5   457031   ด.ญ.สิตา   อมตเวทย์   สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่   1   31   24   42   27   32   156   17  
ป.5   457022   ด.ช.พลกฤต   จันทรสุพิศ   อุดมศึกษา   1   37   30   17   27   27   138   36  
ป.5   457083   ด.ญ.สุพรรัตน์   วรดรเกียรติวรา   อนุบาลนครปฐม   3   28   28   36   27   43   162   14  
ป.5   457094   ด.ญ.กวินทรา   อภิพัฒน์วิศร์   สาธิตพัฒนา   1   17   28   36   27   31   139   33  
ป.5   457101   ด.ญ.ศุภนิดา   วิวัฒน์รุ่งเรืองดี   พร้อมมิตร   2   31   37   38   27   35   168   9  
ป.5   457045   ด.ช.ณภัทร   กิตินันท์   BBS   1   32   31   38   27   40   168   9  
ป.5   457051   ด.ญ.ชาลิษา   กิ่มโสม   โชคชัย   1   44   15   43   28   23   153   20  
ป.5   457043   ด.ช.ธนพนธ์   ศิริผล   กานดา   1   19   28   37   29   26   139   33  
ป.5   457008   ด.ญ.อารยา   โรจน์พลาเสถียร   ถนอมพิศวิทยา   2   31   31   34   30   33   159   16  
ป.5   457034   ด.ญ.ภวรัญชน์   เฉลิมแสนยากร   โสมาภานุสรณ์   2   45   29   37   31   35   177   4  
ป.5   531007   ด.ช.ธิติ   ฉวีกุลมหันต์   โสมาภานุสสรณ์   6   28   33   37   31   24   153   20